Plán obnovy KDH

logo KREDIT

Štrukturálna obnova

  • Návrat k otvorenej politike. Musíme prekonať uzavretosť do seba, a to tak dovnútra, pri formovaní našej strany, ako aj navonok, pri vytváraní partnerských zväzkov a blokov pre parlamentné voľby. Osobnosti, ktoré z KDH odišli treba pozvať späť, a s príbuznými politickými subjektami je potrebné urýchlene začať rokovať.
  • Obnovenie myšlienky nepolitickej zložky hnutia. Bude to vyžadovať hlavne znovu oživenie politického konzília podľa pôvodnej koncepcie ako „rady skúsených“, a podporu obnovy  odborných zväzov, združení, zahraničnej komisie ako i ďalších záujmových, profesijných a ideových skupín mimo priamej politickej štruktúry.
  • Obnoviť každoročné voľby funkcionárov.  Je potrebné vrátiť sa k pôvodnému politickému dynamizmu vo vnútri hnutia.
  • Obnoviť dialóg s cirkvami. Treba znovu zaviesť pravidelné konzultácie s predstaviteľmi cirkví a židovskej náboženskej obce najmenej raz ročne na najvyššej úrovni.
  • eKDH. Vytvoriť sieť, ktorá umožní spoľahlivú a rýchlu elektronickú komunikáciu v hnutí (najmenej každý klub, možnosť rozhodovania, schôdzí a straníckych referend). Sieť umožní propagáciu hnutia navonok, denné vyjadrovanie sa k aktuálnym témam politického života a zabezpečí spájanie štruktúr v hnutí a i podporujúcich štruktúr mimo hnutia (networking)

 

Programová obnova

  • Zmysluplnejší spôsob života – KDH by malo chrániť kresťanstvo ako životný štýl (čerpať pritom z kresťanskej náuky o spoločnosti – sociálne encykliky), a to aj ako výzvu svetskej mentalite – spotrebnému a pôžitkárskemu spôsobu života. Motiváciou by mohlo byť aj úsilie, aby svet po koronakríze bol lepší, nie horší ako pred ňou. Dôležitú rolu by v tom mala hrať nepolitická zložka hnutia.
  • Dvojvrstvový ekonomicko-sociálny program – Ekonomicko-sociálna spravodlivosť by mala byť jedným zo základných princípov programu. Národohospodársky pohľad by mal nahradiť doterajší podnikateľský. Musíme sa cieľavedome usilovať o to, aby sme boli na strane slabých, ako kresťanskí demokrati, a usilovať sa v zoskupeniach, do ktorých budeme vstupovať v rámci našej otvorenej politiky o podporu pre formovanie „strednej triedy“ („dvojvrstvový sociálno-ekonomický program“ – solidarita pre slabých,  ekonomická spravodlivosť pre schopných).
  • Spoločné dobro ako najvyšší verejný záujem. Náš program boja proti korupcii a zneužívaniu postavenia na skupinové a osobné záujmy, musí zahrňovať i sebareflexiu. Ale zároveň i ochranu tých, ktorí boli nespravodlivo obvinení.

 

(Prerokované na videokonferencii Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT 11.mája 2020)