O čo ide v “svätej vojne” proti liberalizmu

Teším sa zo sociálnych sietí, lebo dokážu nás spojiť i takých, čo sa priamo nepoznáme. A môžeme sa vzájomne obohacovať. Som vďačný môjmu takto nadobudnutému priateľovi, básnikovi Antonovi Pižurnému, za jeho včerajšie jazykové okienko o význame slova “liberálny”. Cituje zrejme z nejakého slovníka, podľa ktorého toto prídavné meno znamená “znášanlivý, zhovievavý, tolerantný k iným názorom alebo k prejavom odlišnej ideológie.” Hneď som siahol po “Krátkom slovníku slovenského jazyka”, ktorý bol vydaný v roku 1989, a tam sa veľmi podobne uvádza, že liberálny je znášanlivý, zmierlivý a slobodomyseľný. Je dôležité, aby sme vo verejnej diskusii používali slová podľa toho, aký majú skutočný význam. Inak si nebudeme rozumieť.

A práve z významu slova “liberálny” vyplýva, že slovné spojenie liberálna demokracia, nie je ideologickým spojením, ale je to len vyjadrením podstaty toho, ako demokracia môže fungovať. Neliberálna demokracia, o ktorej hovoria politickí ekvilibristi, nie je demokraciou. Je to klasický príklad toho, čo sa nazýva odborne “contradictio in adiecto”, teda, ak je prídavné meno v zásadnom rozpore s podstatným menom a vykráda jeho zmysel. Klasickým príkladom je spojenie “malý obor”. Náš ľud má pre to oveľa jadrnejšie vyjadrenia.

Je však pravdou, že ľudia, ktorí sa hlásia k tomu, že sú liberáli, si nie vždy dostatočne uvedomujú, k čomu ich to zaväzuje. Niekedy nie je ľahké byť tolerantným a znášanlivým. Ak sa liberáli prestanú správať liberálne, prestanú byť liberálmi. Tomuto pokušeniu je treba v demokracii odolávať. Naproti tomu ideológovia a politici, ktorí si založili svoju existenciu na krížovom ťažení proti liberalizmu inštinktívne (a niektorí aj vedome) veľmi dobre cítia, proti čomu bojujú. Áno, oni naozaj chcú, aby štruktúry, ktoré ovládajú neboli znášanlivé, aby neboli zhovievavé a tolerantné k iným názorom či ideológiám, aby neboli zmierlivé a už vôbec nie slobodomyseľné. A ak sa s tým prederú k moci, budú to vnucovať aj ostatným. Ešte raz ďakujem za to jazykové okienko, lebo cezeň dobre vidno, o čo v svätej vojne proti liberálnej spoločnosti naozaj ide.