Synodálna dimenzia Cirkvi a heslo “kto nie je proti nám, je s nami”

Realita je niekedy zložitá a platia v nej zdanlivo protirečivé princípy. Ľudia prostej mysle majú často problém sa v tom orientovať. Preto pápež František tak často zdôrazňuje potrebu rozlišovať. Ježiš v zápase so silami zla sformuloval princíp “kto nie je so mnou, je proti mne” (Lk 11,23). Je to mobilizujúci princíp, ktorý nám pomáha prekonávať nástrahy útočiace na zdroje našej vnútornej sily. Nie je to však návodom, ako organizovať spoločenstvo, ktorého základom má byť viera v nejaký ideál. Toto heslo razil Gottwald, keď sa predral k moci. Výsledkom boli represálie a popravy. Tento princíp vidíme dnes v Kirillovej predstave jeho cirkvi, ktorá požehnáva vrahov, pretože podľa neho sú to bojovníci so všetkým, čo je iné, ako je jeho predstava sveta. Aj učeníci nášho Majstra zaváhali, keď sa dozvedeli, že im niekto lezie do kapusty, lebo pomáha ľuďom v Ježišovom mene, hoci nepatril k ich komunite. Ako nám to zaznamenáva evanjelista Marek, chceli by mu to zakázať. A vtedy Ježiš sformuloval zdanlivo opačný princíp. Vyzval svojich priateľov, aby tomu človeku v jeho dobrom diele nebránili, i keď je zdanlivo cudzí, lebo “veď kto nie je proti nám, je za nás” (Mk 9,40). Každé ľudské spoločenstvo, aj Cirkev hierarchická, potrebuje istý poriadok, pravidlá, a má sklon deliť ľudí na tých, čo k nemu patria, a ostatných. Ľudské spoločenstvo priťahuje ten prvý, obranný princíp. Ale Cirkev, ako tajomné Kristovo spoločenstvo Ducha, pozýva na spoločnú výpravu cestami života všetkých, čo “nie sú proti nám”. Myslím si, že o takejto dimenzii Cirkvi hovorí František, keď hovorí o synodálnej Cirkvi.